Wyniki 2012

  1. egzamin w sesji wiosennej 2012 (przystąpiło 15 osób, zdało 12)
  2. egzamin w sesji jesiennej 2012 (przystąpiły 33 osoby, zdało 31)

Opinia o realizacji programu specjalizacyjnego i potrzebie zwiększenia liczby miejsc i ośrodków realizujących specjalizację.
Zasadniczym problemem dotyczącym realizacji obecnego programu specjalizacji jest możliwość realizacji przez szkolących się jego części praktycznej. Jest to uzależnione zarówno od poziomu zawieranych kontraktów, jak i liczby szkolących sie w jednym ośrodku. Jednym z zadań priorytetowych jest weryfikacja i poprawienie obecnego programu specjalizacji z dziedziny otorynolaryngologii. Drugim zadaniem jest organizacja nowoczesnego zaplecza dydaktycznego. Takie szanse stwarza większe upowszechnienie możliwości jakie daje teleedukacja, telekonsultacje i telechirurgia. Sprawdzonym wzorem jest w tym zakresie szkolenie w audiologii i foniatrii, dla potrzeb którego wykorzystuje się najnowsze możliwości telemedycyny w ramach pierwszej w świecie krajowej sieci, która powstała w Instytucie Fizjologii i Patologii. Nowe możliwości do prowadzenia nowoczesnych kursów stwarza powstałe unikalne zaplecze w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Jest tam stały dostęp do specjalnie przygotowywanych preparatów mrożonych głów, służących do szkolenia w zakresie rynochirurgii, oto i otoneurochirurgii oraz fonochirurgii i chirurgii podstawy czaszki.

Według dotychczas zebranych informacji istnieje potrzeba zwiększenia dostępności kursów szkoleniowych zwłaszcza w zakresie szkolenia praktycznego, organizacji pokazowych operacji na skalę regionalna i krajową. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu dysponuje niezbędną infrastrukturą, potrzebną do unowocześnienia obecnych form edukacji. Takie możliwości sygnalizują również inne ośrodki krajowe co jest dobrą prognozą na  przyszłość. W toku dyskusji po ostatnim egzaminie specjalizacyjnym Konsultant i Zespół podjęli się przygotowania specjalnych kursów specjalizacyjnych w dziedzinie otorynolaryngologii.