Zadania

Dzięki powołaniu Zespołu Doradców, którego członkowie wywodzą się ze wszystkich środowisk i wszystkich regionów kraju możliwe jest opracowanie programu działania w zakresie wyznaczania priorytetów, niezależnie od zadań zleconych przez Ministerstwo jak i inne organy centralne i regionalne. Pozwoliło to na opracowanie najważniejszych, priorytetowych zadań, które będą systematycznie realizowane. Należy do nich zaliczyć:

  1. Sfinalizowanie, w oparciu o procedury medyczne realizowane wspólnie w obszarach otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii dziecięcej, prac mających na celu ocenę kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek. Wiązało się to z doprecyzowaniem wielu procedur medycznych oraz ich jakościową oceną co zostało przedstawione w Centrali NFZ.
  2. Ocena potrzeb kadrowych w perspektywie  najbliższych i dalszych lat na poziomie wojewódzkim i centralnym, która będzie podstawą do opracowania programu rozmieszczania rezydentur specjalizacyjnych w poszczególnych regionach kraju;
  3. Rozpoczęcie prac nad weryfikacją i przygotowaniem programu specjalizacji, który będzie odpowiadał aktualnym możliwościom ośrodków prowadzących specjalizacje, będącego jednocześnie wynikiem uwarunkowań kontraktowania usług przez NFZ. Jednym z zasadniczych punktów będzie skrócenie czasu trwania specjalizacji w celu obniżenia jej kosztów;
  4. Dostosowanie programu  kursów specjalistycznych odpowiadających zasadom przyjętym w krajach UE i pozwalających na dobre przygotowanie osób zainteresowanych zdawaniem europejskiego egzaminu specjalizacyjnego zgodnie z wymogami europejskimi;
  5. Uruchomienie nowoczesnych form teleedukacji dla potrzeb szkolenia specjalizujących się i doskonalących swoje umiejętności w pierwszej kolejności w zakresie oto-, fono- i rynochirurgii;
  6. Przyjęcie w wyniku współpracy 3 Konsultantów środowiska krajowego otorynolaryngologów, we współpracy z audiologami i foniatrami oraz otolaryngologami dziecięcymi, do rozpoczęcia wdrażania do medycyny szkolnej powszechnych programów wczesnego wykrywania zaburzeń narządów zmysłów u dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny. Wynika to przyjętej przez Parlament UE konkluzji zaproponowanej przez Konsultanta Krajowego.
  7. Wprowadzenie do Komitetu Nauk Klinicznych PAN licznego grona przedstawicieli w celu kreatywnego reprezentowania problemów i osiągnięć w tym obszarze nauk medycznych i medycyny praktycznej;
  8. Podjęcie stałej pracy dla potrzeb uznania działania zespołu ekspertów nad weryfikacją i wyceną Jednorodnych Grup Pacjentów (JPG), co pozwoli na właściwe umocowanie i wartościowanie tej specjalności. W szczególności chodzi o doprecyzowanie wielu procedur, które obecnie są realizowane dość różnie.
  9. Jednym z zasadniczych zadań, było w pełni uruchomienie pierwszej w świecie krajowej sieci telemedycyny co podnosi jakość i zakres świadczeń medycznych na rzecz osób z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy. Powinno to mieć zasadniczy wpływ na ostateczne efekty terapii, gdy rehabilitacja będzie odbywała się możliwie blisko miejsca zamieszkania. W tym celu uruchomiono  dwa unikalne centra videokonferencyjne, które mogą realizują dowolny program telediagnostyki, telerehabilitacji i teleedukacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W minionym okresie pozwoliło to na organizacyjne sprawdzenie działającego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu systemu zarządzania prawie każdego chorego.