Cele

Zasadnicze cele postawione do zrealizowania przez Konsultanta we współpracy z Zespołem:

  1. oceny zapotrzebowania na nowe kadry medyczne w tej specjalności;
  2. rozpoczęcia przygotowań dodo stosowania polskiego egzaminu specjalizacyjnego pod względem jakościowym i organizacyjnym do egzaminu europejskiego
  3. rozpoczęcia prac nad weryfikacją, doprecyzowaniem oraz przygotowaniem propozycji wyceny najbardziej wiążących procedur w tej specjalności.
  4. kontynuowania prac z Departamentem Matki i dziecka w Ministerstwie zdrowia oraz z resortem Edukacji narodowej w celu wdrożenia w przyszłym roku pilotażowego programu powszechnych badań pod kątem wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu i mowy a wspólnie z okulistami również wzroku. Te zadania wiązały się z kontynuacją prac ubiegłorocznych realizowanych przez Konsultanta Krajowego, które zakończyły się ogromnym sukcesem w postaci przyjętej 2.12.2011 przez Parlament UE Konkluzji nt. wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzie zdrowia i innowacyjnych rozwiązań;
  5. rozpoczęcia prac dostosowania programu obecnej specjalności do poziomu wymagań europejskich zarówno pod względem merytorycznym jak i czasowym;
  6. prowadzenia bieżącej oceny problemu i dostępności świadczeń medycznych na podstawie przeprowadzonych wizyt kontrolnych w wybranych ośrodkach w różnym regionie kraju;
  7. prowadzenie okresowej analizy szkolenia na podstawie uzyskiwanych wyników przez osoby składające egzaminy specjalizacyjne.

Uzupełnieniem tych działań programowych były prace realizowane na zamówienie Ministra Zdrowia, Ochrony Środowiska, Agencji Oceny Technologii Medycznych, współpraca z przedstawicielami Ministra Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Nauki  oraz Edukacji, Komitetami Naukowymi PAN, przedstawicielami administracji terenowej i organizacji pozarządowych.